Jaarrekening 2015

 Stichting Voedselbank Groesbeek en omstreken

gevestigd te Groesbeek

Balans per 31 december 2015    ACTIEF(in euro’s)

Toelichting                                   31 december 2015                   31 december 2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris                                           2.562                                            3.347

Transportmiddelen                            7.536                                           10.696

                                                                          10.098                                          14.043

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen                                             50.563                                        48.185

                                                                           60.661                                          62.228

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF (in euro’s)

Toelichtin                                         31 december 2015                    31 december 2014

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                                  20.419                                  61.028

                                                                               20.419                                     61.028

Voorzieningen

Vervanging koelwagen                          20.000 –

Verbouwing Millingen                             20.000 –

                                                                              40.000 –

Kortlopende schulen en overlopende passiva

                                                                    242                                     1.200

                                                                                   242                                     1.200

                                                                              60.661                                   62.228

 P.Maas, voorzitter                B. Berends-Coeleman, secretaris

M. Brons, penningmeester

Groesbeek, 10 mei 2016

Volledige jaarrekening is indien gewenst ter beschikking.

DONEREN? Wij ontvangen graag uw voedsel of financiële bijdrage! DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!