Voedselpakket nodig?

Wanneer komt u in aanmerking voor voedselhulp?

Criteria en berekening

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD bedragen voor het basisbehoeften pakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen. nlet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.

Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten wordenwanneer we spreken over noodhulp.

Door het NIBUD genoemde uitgavenposten:

Vaste lasten; huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet. Het NIBUD gaat in al die gevallen uit van normbedragen, met uitzondering van telefoon-televisie-internet stelt de werkgroep voor om niet uit te gaan van de normbedragen, maar de werkelijke kosten mee te tellen. Reserveringsuitgaven: kledin-ischoenen, inventaris, onderhoud huis/tuin en niet vergoede ziektekosten (het eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage. De kosten voor kleding van kinderen kunnen worden betaald met de kinderbijslag. Voor volwassenen is de aanname, dat zij bij een gemiddelde verblijftijd van een jaar nagenoeg geen uitgaven hoeven te hebben voor kleding.Daar er sprake is van een noodsituatie vindt de werkgroep uitgaven voor inventaris en onderhoud vermijdbaar. Bij de niet-vergoede ziektekosten zal er veelal een beroep gedaan worden op de beoordeling door de intaker. Huishoudelijke uitgaven; was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging.

De nieuwe normbedragen die per 1 januari 2019 worden voorgesteld, zijn

Basisbedrag per huishouden: € 135 Per persoon: € 90

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

1 persoon                                  was      € 215 wordt € 225

2 volwassenen                           was      € 300 wordt € 315

1 volwassene en 1 kind             was      € 300 wordt € 315

1 volwassene en 2 kinderen       waren   € 385 wordt € 405

2 volwassenen en 2 kinderen      waren   € 470 wordt € 495

1 volwassene en 3 kinderen       waren   € 470 wordt € 495

Uitgangspunt is. dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform de criteria en de grootte van het voedselpakket (of gelijkwaardig bij supermarktmodel) wordt vooral bepaald door het aantal inwonende gezinsleden, Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand. Wekelijkse bedragen x 4.3333

4-wekelijkse bedragen x 1,0833

Kwartaalbedragen / 3

Jaarbedragen / 12

ln de bijlage bij deze toekenningscriteria is een toelichting opgenomen voor nadere uitleg bij verschillende inkomens- en uitgavenposten.

Inkomsten

Definitie: Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf lnkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht {kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer, zus oÍ meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de intake, maar zal minimaal € 200 per persoon per maand bedragen. De volgende inkomsten worden niet meeqerekend: lnkomsten die een speciÍiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby. Neveninkomsten yan kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje. Vakantietoeslag. Kinderbijslag. Studiefinanciering inwonende kinderen. Persoonsgebonden budget IPGB]. Dit zijn doeluitkeringen; ook geen kosten tellen.

Uitgaven. Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: . Huur. De werkelijke kosten. . Rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften, . Energie en water” Conform de bankafschriften” . Premies c Zorgverzekering (basis en aanvullend). Conform de bankafschriften. Overige verzekeringen (zoals: aansprakelijkheids-,  inboedel- en uitvaartverzekering). De werkelijke kosten tot een maximum van € 167,00 p.m. en per volwassene. . Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico en zelfzorgmiddelen, tot een maximum van € 38,00 p.m. en per volwassene. Eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen ter beoordeling van de intaker. . Telefoon, TV en lnternet werkelijke kosten met een maximum van € 57,00 p.m. plus €4 per extra gezinslid vanaf 12 jaar). Uitgangspunt is. dat elk huishouden beschikt over een televisie en een computer met internetverbinding. De €4,00 per persoon is gebaseerd op een goedkope mobiele telefoon zonder databundel. Als een databundel aantoonbaar noodzakelijk is, kan hiervoor tot  €10,00 per maand extra meegenomen worden. . Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald). . Persoonlijke verzorging. € 36,00 p.m. (vastgesteld normbedrag). . Was- en schoonmaakmiddelen € 7,00 p.m (vastgesteld normbedrag).  Vervoer € 26,00 p.m. (vastgesteld normbedrag). Op basis van fiets en zeer beperkt reizen met openbaar vervoer. Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald). Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossingen via bankafschriften zijn te controleren kan de aflossing worden meegenomen). Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van evt. toeslag Kosten onderwijs voor zover daadwerkelijk betaald. Hiervoor zijn vrijwel altijd   voorzieningen. . Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:

Autokosten (of ander vervoer): alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. ln dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend (voorbeelden kunnen zijn woon-werk en medische noodzaak). Kosten van huisdieren: deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat, Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

Hardheidsclausule: Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. lndien het toepassen van de hiervoor vermelde regels lot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank, bij uitzondering en onderbouwd, hiervan afwijken.

Als u al contact heeft met een hulpverlenende instelling zoals o.a. Maatschappelijk werk (NIM), RIBW, Plan Schuldhulpverlening, Pro Persona, ZZG thuisbegeleiding, de Diaconie of SWG (adviseur Welzijn) dan kunt u het beste aan die instelling vragen uw aanmelding te verzorgen.

Heeft u nog geen contact met een hulpverlenende instantie?

Als u in de gemeente Groesbeek woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Groesbeek telefoon 14024..

Als u in de gemeente Heumen woont neem dan contact op met het maatschappelijk werk van het NIM voor een afspraak (tel. 024 32 32 751)

Bent u een hulpverlener en wil u een aanvraag indienen?
Hulpverleners kunnen per mail  informatie opvragen via intake@voedselbankgroesbeek.nl hoe zij een aanvraag kunnen indienen. U kunt dan op een vrij eenvoudige manier een aanvraag invullen voor uw client.

Wie beslist over uw aanvraag?
De voedselbank controleert of de aanvraag goed is ingediend. Als bewijs van inkomen en vaste lasten vragen wij kopieën van bankafschriften van 13 opeenvolgende weken bij uw aanvraagformulier te voegen. De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.
De voedselbank beslist of u in aanmerking komt. Dat besluit sturen wij naar u en uw hulpverlener.

Hoe gaat het als u voedselhulp krijgt?
Als u in aanmerking komt voor voedselhulp, dan wordt u per brief of email geïnformeerd waar, wanneer en hoelang u een voedselpakket kunt ophalen.
Na enige tijd wordt in overleg met uw hulpverlener beoordeeld of uw situatie gewijzigd is. Als u niet meer aan de criteria voldoet, wordt de voedselhulp gestopt. U krijgt daar bericht over.

Voedselpakketten van de Voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die aan de criteria voldoen. Deze hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar verstrekt. Voedselpakketten zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er helaas te veel van en het is niet mogelijk al die mensen een voedselpakket te geven.

Hoe stellen we voedselpakketten samen?
Allereerst proberen we rekening te houden met de gezinssamenstelling en eventuele diëten. We zijn echter afhankelijk van wat leveranciers ons geven.

Voedselveilige en gezonde pakketten.

Wij werken volgens de richtlijnen voor voedselveiligheid en hebben het certificaat Waarborgen Voedselveiligheid. Het voedsel in de pakketten is goed voedsel en voor consumptie geschikt volgens de richtlijnen van Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. In die richtlijnen is ook aangegeven hoelang bepaalde soorten voedsel na de THT (tenminste houdbaar tot) datum gegeten mogen worden.

Vleesproducten worden ingevroren voor de TGT datum (te gebruiken tot.) en mogen wij nog 2 maanden daarna uitgeven. De producten die uit onze vriescel komen, zijn bedoeld om 1 a 2 uur voor de uitgifte van de pakketten wordt

Verse en bederfelijke producten worden gekoeld of diepgevroren vervoerd en bewaard. Tijdens vervoer, opslag en uitgifte van verse gekoelde en diepgevroren producten controleren we de temperatuur. Alle metingen worden bijgehouden in een logboek, zodat we ons kunnen verantwoorden
Op bederfelijke producten zoals vers vlees staat een TGT datum (Te Gebruiken Tot). Na die datum mag het product niet meer verhandeld worden, ook niet door de voedselbank. Wel kunnen we dat verse product voor de TGT datum invriezen en dan mogen we het nog uitgeven binnen twee maanden.

Het is niet de bedoeling dat de “diepvriesproducten” uit het voedselpakket thuis weer worden ingevroren. Ze moeten bij thuiskomst in de koelkast en binnen 1 a 2 dagen bereid worden. U kunt het beste de vlees producten op de uitgiftedag of de dag erna bereiden. Door het bakken en braden worden eventuele bacteriën gedood en kunt u het bereide vlees nog enkele dagen in de koelkast bewaren om een paar dagen na de uitgifte op te eten.

Op donderdag kunnen wij in het regiocentrum Arnhem de basispakketten ophalen. We vullen dat in ons distributiecentrum aan met voedsel dat wij van onze lokale leveranciers gekregen hebben. Op vrijdag kan het voedselpakket afgehaald worden. We hebben een uitgiftepunt in Groesbeek, Malden, Millingen aan de Rijn en Ooij. Op het uitgiftepunt is een lijst aanwezig (verstrekt door de Voedselbank) waarop de cliënten vermeld zijn die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst wordt voor ontvangst van het pakket afgetekend.

DONEREN? Wij ontvangen graag uw voedsel of financiële bijdrage! DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!