Voedselpakket nodig?

Wanneer komt u in aanmerking voor voedselhulp?

De voedselbanken in Nederland hanteren allemaal dezelfde criteria.
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. Het netto besteedbaar inkomen wordt berekend per maand. Hiervoor worden alle inkomsten verminderd met alle vaste lasten.

Onder inkomsten vallen: loon, pensioen, uitkering, alimentatie, huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag eventuele belastingteruggave van de personen die samen een huishouden voeren. Van inwonende verdienende kinderen wordt een vast bedrag als kostgeld als inkomen gerekend.

Onder vaste lasten vallen: huur of hypotheek, premies van verzekeringen (huis, inboedel, Wa, overlijden, zorg), eigen risico zorgkosten, energie en water, telefoon/tv/internet (vast bedrag van €50,- per maand), aflossing eventuele schulden, overige vaste kosten (specificatie nodig).

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand minder is dan de volgende bedragen,  komt het huishouden mogelijk in aanmerking voor een voedselpakket:

De normbedragen zijn per 1-1-2018 als volgt vastgesteld: Basisbedrag per huishouden: € 130,-. Per persoon: € 85,-.

kinderen alleenstaande echtpaar
0 215 300
1 300 360
2 385 470
3 470 550
4 550 630
5 630 710

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.
Hoe kunt u een aanvraag indienen?
Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend worden door een hulpverlenende instelling. Deze instantie voert samen met u uw gegevens in op een beveiligende site  van de voedselbank.  
De voedselbank helpt alleen met gratis voedsel. Dat is in principe tijdelijk totdat uw financiële situatie weer verbeterd is. Daarom is het belangrijk dat u met uw hulpverlener een plan maakt hoe de oorzaken van de financiële problemen worden aangepakt.

Als u al contact heeft met een hulpverlenende instelling zoals o.a. Maatschappelijk werk (NIM), RIBW, Plan Schuldhulpverlening, Pro Persona, ZZG thuisbegeleiding, de Diaconie of SWG (adviseur Welzijn) dan kunt u het beste aan die instelling vragen uw aanmelding te verzorgen.

Heeft u nog geen contact met een hulpverlenende instantie?

Als u in de gemeente Groesbeek woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Groesbeek telefoon 14024..

Als u in de gemeente Heumen woont neem dan contact op met het maatschappelijk werk van het NIM voor een afspraak (tel. 024 32 32 751)

Bent u een hulpverlener en wil u een aanvraag indienen?
Hulpverleners kunnen per mail  informatie opvragen via intake@voedselbankgroesbeek.nl hoe zij een aanvraag kunnen indienen. U kunt dan op een vrij eenvoudige manier een aanvraag invullen voor uw client.

Wie beslist over uw aanvraag?
De voedselbank controleert of de aanvraag goed is ingediend. Als bewijs van inkomen en vaste lasten vragen wij kopieën van bankafschriften van 13 opeenvolgende weken bij uw aanvraagformulier te voegen. De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.
De voedselbank beslist of u in aanmerking komt. Dat besluit sturen wij naar u en uw hulpverlener.

Hoe gaat het als u voedselhulp krijgt?
Als u in aanmerking komt voor voedselhulp, dan wordt u per brief of email geïnformeerd waar, wanneer en hoelang u een voedselpakket kunt ophalen.
Na enige tijd wordt in overleg met uw hulpverlener beoordeeld of uw situatie gewijzigd is. Als u niet meer aan de criteria voldoet, wordt de voedselhulp gestopt. U krijgt daar bericht over.

Voedselpakketten van de Voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die aan de criteria voldoen. Deze hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar verstrekt. Voedselpakketten zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er helaas te veel van en het is niet mogelijk al die mensen een voedselpakket te geven.

Hoe stellen we voedselpakketten samen?
Allereerst proberen we rekening te houden met de gezinssamenstelling en eventuele diëten. We zijn echter afhankelijk van wat leveranciers ons geven.

Voedselveilige en gezonde pakketten.

Wij werken volgens de richtlijnen voor voedselveiligheid en hebben het certificaat Waarborgen Voedselveiligheid. Het voedsel in de pakketten is goed voedsel en voor consumptie geschikt volgens de richtlijnen van Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. In die richtlijnen is ook aangegeven hoelang bepaalde soorten voedsel na de THT (tenminste houdbaar tot) datum gegeten mogen worden.

Vleesproducten worden ingevroren voor de TGT datum (te gebruiken tot.) en mogen wij nog 2 maanden daarna uitgeven. De producten die uit onze vriescel komen, zijn bedoeld om 1 a 2 uur voor de uitgifte van de pakketten wordt

Verse en bederfelijke producten worden gekoeld of diepgevroren vervoerd en bewaard. Tijdens vervoer, opslag en uitgifte van verse gekoelde en diepgevroren producten controleren we de temperatuur. Alle metingen worden bijgehouden in een logboek, zodat we ons kunnen verantwoorden
Op bederfelijke producten zoals vers vlees staat een TGT datum (Te Gebruiken Tot). Na die datum mag het product niet meer verhandeld worden, ook niet door de voedselbank. Wel kunnen we dat verse product voor de TGT datum invriezen en dan mogen we het nog uitgeven binnen twee maanden.

Het is niet de bedoeling dat de “diepvriesproducten” uit het voedselpakket thuis weer worden ingevroren. Ze moeten bij thuiskomst in de koelkast en binnen 1 a 2 dagen bereid worden. U kunt het beste de vlees producten op de uitgiftedag of de dag erna bereiden. Door het bakken en braden worden eventuele bacteriën gedood en kunt u het bereide vlees nog enkele dagen in de koelkast bewaren om een paar dagen na de uitgifte op te eten.

Op donderdag kunnen wij in het regiocentrum Arnhem de basispakketten ophalen. We vullen dat in ons distributiecentrum aan met voedsel dat wij van onze lokale leveranciers gekregen hebben. Op vrijdag kan het voedselpakket afgehaald worden. We hebben een uitgiftepunt in Groesbeek, Malden, Millingen aan de Rijn en Ooij. Op het uitgiftepunt is een lijst aanwezig (verstrekt door de Voedselbank) waarop de cliënten vermeld zijn die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst wordt voor ontvangst van het pakket afgetekend.

DONEREN? Wij ontvangen graag uw voedsel of financiële bijdrage! DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!