Voorwaarden voedselpakket

Wilt u tijdelijk een beroep doen op de Voedselbank? Dan vindt u hier informatie over de voorwaarden. Bedenk dat onze voedselpakketten bedoeld zijn als noodhulp. Het is geen vervanging van de dagelijkse boodschappen, maar een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen. Onze voedselhulp duurt maximaal drie jaar, net zo lang als de maximale periode voor schuldsanering. Aanmelden gebeurt altijd door een hulpverlenende instantie.

Criteria en berekening *** Aanvragen


Criteria en berekening

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD bedragen voor het basisbehoeften pakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen. nlet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.

Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten wordenwanneer we spreken over noodhulp.

Door het NIBUD genoemde uitgavenposten:

Vaste lasten; huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet. Het NIBUD gaat in al die gevallen uit van normbedragen, met uitzondering van telefoon-televisie-internet stelt de werkgroep voor om niet uit te gaan van de normbedragen, maar de werkelijke kosten mee te tellen. Reserveringsuitgaven: kledin-ischoenen, inventaris, onderhoud huis/tuin en niet vergoede ziektekosten (het eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage. De kosten voor kleding van kinderen kunnen worden betaald met de kinderbijslag. Voor volwassenen is de aanname, dat zij bij een gemiddelde verblijftijd van een jaar nagenoeg geen uitgaven hoeven te hebben voor kleding.Daar er sprake is van een noodsituatie vindt de werkgroep uitgaven voor inventaris en onderhoud vermijdbaar. Bij de niet-vergoede ziektekosten zal er veelal een beroep gedaan worden op de beoordeling door de intaker. Huishoudelijke uitgaven; was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging.

ddd

De normbedragen voor 2021 zijn als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 135,-.
Per persoon: € 95,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon € 230
2 volwassenen € 325
1 volwassene en 1 kind € 325
1 volwassene en 2 kinderen € 420
2 volwassenen en 2 kinderen € 515
1 volwassene en 3 kinderen € 515

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag
voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name
bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben
op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

Wekelijkse bedragen x 4,3333
4-wekelijkse bedragen x 1,0833
Kwartaalbedragen / 3
Jaarbedragen / 12

Inkomsten

Definitie: Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf lnkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht {kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer, zus oÍ meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de intake, maar zal minimaal € 200 per persoon per maand bedragen. De volgende inkomsten worden niet meeqerekend: lnkomsten die een speciÍiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby. Neveninkomsten yan kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje. Vakantietoeslag. Kinderbijslag. Studiefinanciering inwonende kinderen. Persoonsgebonden budget IPGB]. Dit zijn doeluitkeringen; ook geen kosten tellen.

Uitgaven

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: . Huur. De werkelijke kosten. . Rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften, . Energie en water” Conform de bankafschriften” . Premies c Zorgverzekering (basis en aanvullend). Conform de bankafschriften. Overige verzekeringen (zoals: aansprakelijkheids-,  inboedel- en uitvaartverzekering). De werkelijke kosten tot een maximum van € 167,00 p.m. en per volwassene. . Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico en zelfzorgmiddelen, tot een maximum van € 38,00 p.m. en per volwassene. Eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen ter beoordeling van de intaker. . Telefoon, TV en lnternet werkelijke kosten met een maximum van € 57,00 p.m. plus €4 per extra gezinslid vanaf 12 jaar). Uitgangspunt is. dat elk huishouden beschikt over een televisie en een computer met internetverbinding. De €4,00 per persoon is gebaseerd op een goedkope mobiele telefoon zonder databundel. Als een databundel aantoonbaar noodzakelijk is, kan hiervoor tot  €10,00 per maand extra meegenomen worden. . Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald). . Persoonlijke verzorging. € 36,00 p.m. (vastgesteld normbedrag). . Was- en schoonmaakmiddelen € 7,00 p.m (vastgesteld normbedrag).  Vervoer € 26,00 p.m. (vastgesteld normbedrag). Op basis van fiets en zeer beperkt reizen met openbaar vervoer. Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald). Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossingen via bankafschriften zijn te controleren kan de aflossing worden meegenomen). Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van evt. toeslag Kosten onderwijs voor zover daadwerkelijk betaald. Hiervoor zijn vrijwel altijd   voorzieningen. . Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:

Autokosten (of ander vervoer): alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. ln dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend (voorbeelden kunnen zijn woon-werk en medische noodzaak). Kosten van huisdieren: deze kosten komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat, Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

Hardheidsclausule: Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. lndien het toepassen van de hiervoor vermelde regels lot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank, bij uitzondering en onderbouwd, hiervan afwijken.

Rekenhulp, klik hier (ter indicatie)


Voedselpakket aanvragen?

Als u al contact heeft met een hulpverlenende instelling zoals o.a. Maatschappelijk werk (NIM), RIBW, Plan Schuldhulpverlening, Pro Persona, ZZG thuisbegeleiding, de Diaconie of SWG (adviseur Welzijn) dan kunt u het beste aan die instelling vragen uw aanmelding te verzorgen.

Heeft u nog geen contact met een hulpverlenende instantie?

Als u in de gemeente Berg en Dal woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Berg en Dal (tel. 14024).

Als u in de gemeente Heumen woont neem dan contact op met het maatschappelijk werk van het NIM voor een afspraak (tel. 024 32 32 751).

DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!