Voorwaarden voedselpakket

Wilt u tijdelijk een beroep doen op de Voedselbank? Dan vindt u hier informatie over de voorwaarden. Bedenk dat onze voedselpakketten bedoeld zijn als noodhulp. Het is geen vervanging van de dagelijkse boodschappen, maar een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen. Onze voedselhulp duurt maximaal drie jaar, net zo lang als de maximale periode voor schuldsanering. Aanmelden gebeurt altijd door een hulpverlenende instantie.

Criteria en berekening

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD bedragen voor het basisbehoeften pakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen. nlet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.

De Voedselbank Groesbeek e.o. volgt de landelijke Voedselbanken Nederland. De criteria voor 2021 zijn te raadplegen op de website van Voedselbanken NL: www.voedselbankennederland.nl.

Klik hier voor een rekenhulp (ter indicatie)

Voedselpakket aanvragen?

Als u al contact heeft met een hulpverlenende instelling zoals o.a. Maatschappelijk werk (NIM), RIBW, Plan Schuldhulpverlening, Pro Persona, ZZG thuisbegeleiding, de Diaconie of SWG (adviseur Welzijn) dan kunt u het beste aan die instelling vragen uw aanmelding te verzorgen.

Heeft u nog geen contact met een hulpverlenende instantie?

Als u in de gemeente Berg en Dal woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Berg en Dal (tel. 14024).

Als u in de gemeente Heumen woont neem dan contact op met het maatschappelijk werk van het NIM voor een afspraak (tel. 024 32 32 751).

DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!